Sigmaplan internationaal

Overleg met internationale experts maakt onlosmakelijk deel uit van het Sigmaplan. Via transnationale projecten, gefinancierd door de Europese programma's Interreg en LIFE, delen wetenschappers, vrijwilligers en beleidsmakers hun kennis, ontwikkelen ze nieuwe innovatieve technieken en bundelen ze hun krachten.

 

Lopende projecten:

INTERREG VI Grenspark Groot Saeftinghe

LIFE NARMENA

LIFE Belini

LIFE Sparc

 

Afgelopen projecten:

LIFE Scalluvia

USAR

Grenspark Groot-Saeftinghe

  


Interreg VI Grenspark Groot Saeftinghe

Looptijd: 2023 - 2026

Projecten (egtslinieland.eu)

Met dit Interregproject willen verschillende partners de regio aantrekkelijker maken voor toeristen. Een netwerk van onthaalpoorten en goede infrastructuur op vlak van mobiliteit, onthaal en verblijfsmogelijkheden zullen de recreatie en de leefbaarheid in de streek versterken. Het Europees programma Interreg Vlaanderen – Nederland keurde een bijdrage van 5.4 miljoen euro goed om deze visie op het terrein tot uitvoering te brengen. Met bijdrage van de projectpartners wordt er zo ruim 11 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam toerisme, een stevige impuls voor de streek. Uitvoering van het Interreg-project ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ is voorzien van juli ‘23 tot juni ‘26. Projectpartners zijn: EGTS Linieland van Waas en Hulst, Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Beveren, Gemeente Hulst, Agentschap Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Toerisme Oost-Vlaanderen.

 

LIFE Narmena

Looptijd: 2021 - 2027

www.narmena.be

In het LIFE-project NARMENA zoeken 7 partners naar oplossingen voor historische metaalverontreiniging in waterbodems. We testen twee types niet-invasieve, natuurgebaseerde saneringsmethoden uit, waarbij we de (water)bodemsanering afstemmen op natuurbehoud en waterberging. In het gebied van de Kloosterbeemden werkt LIFE Narmena samen met het Sigmaplan. LIFE NARMENA focust hier op technieken om de metalen in het overstromingsgebied te saneren. In de Kloosterbeemden gaat dit over cadmium en arseen.Zo wordt het mondingsgebied van de Winterbeek herontwikkeld als habitat voor de roerdomp en de bruine kiekendief. Ook wordt het water in de Demer, ten zuiden van het gebied, bij hoge waterstanden in het gebied geleid via onder meer hermeandering en de aanleg van drempels en een bres. Dit zorgt voor een verhoging van het waterpeil in Demer bij droog weer en is een plus voor de aanpak van de droogteproblematiek in deze vallei.

 

 

 


LIFE Belini

Looptijd: 2017-2026

life-belini.be

ec.europa.eu/environment/life

In 2019 werd een eerste oude meander opnieuw aangesloten op de Demer.

In de loop der jaren is de Demer gekanaliseerd. Dat zorgde voor tijdswinst bij het transport op de rivier, maar de Demervallei werd veel gevoeliger voor overstromingen. Daarom krijgen dertig oude Demermeanders een nieuwe aansluiting op de rivier. De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos startten in 2018 een proefproject op om de hermeandering voor te bereiden. Eén Demermeander, ten oosten van Zichem, kreeg in 2019 een aansluiting. Die meander monitoren we drie jaar lang nauwkeurig. Het proefproject krijgt steun van het Europese LIFE-project Belini.
LIFE Sparc

Looptijd: 2017-2025

www.life-sparc.eu

Het LIFE-project ‘Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change’ (Sparc) situeert zich op het grondgebied van Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse. Met dit project wil Natuur en Bos, samen met De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig Laboratorium, de Scheldevallei nog beter wapenen tegen de klimaatverandering, zoals we dat ook al doen met het Sigmaplan.

SPARC bestaat uit vier pijlers: ruimte voor de rivier, natuurontwikkeling, kennis delen en communicatie en draagvlak vergroten.

Het budget van SPARC bedraagt 8.525.800 euro, inclusief een subsidie van Europa via het LIFE-programma.

 Door de klimaatverandering stijgt het zeeniveau en komen stormen en zware regenval steeds meer voor. Als getijdenrivier is de Schelde daar extreem gevoelig voor.

 

 

 


LIFEScalluvia

Looptijd: 2013-2018

Sigmaplan.be - Scalluvia

Actie in de Polders van Kruibeke met het educatieve pakket 'Scalluvia Jungle'

Het LIFE+-project Scalluvia geeft samen met de partners – Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, Kruin en de gemeente Kruibeke – in de Polders van Kruibeke alle kansen aan een zeldzaam stukje riviernatuur: elzenbroekbos. Via het Scalluvia-project worden de bossen niet alleen in ere hersteld, maar krijgen ze ook bekendheid bij omwonenden en natuurliefhebbers. De specifieke acties voor elzenbroekbos en kreken in de Polders zullen uiteindelijk tot een breed natuurbeheerplan leiden. Via allerhande acties, zoals gegidste wandelingen en kunstprojecten, vergroot Scalluvia bovendien het maatschappelijk draagvlak van de Polders van Kruibeke.

 


Interreg USAR

Looptijd: 2016-2020

USAR | De Vlaamse Waterweg nv


Onder de vlag van USAR (Using Sediment As a Resource) heeftl De Vlaamse Waterweg nv samen met partners uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk technieken ontwikkeld voor het nuttige hergebruik van baggerspecie. Er liep een proefproject in de Durmevallei.

Door baggerspecie te hergebruiken als secundaire grondstof kan er bespaard worden op primaire grondstoffen zoals zand en klei. Bovendien verlopen bagger- en dijkwerken zo efficiënter en veroorzaken ze minder hinder als ze gecombineerd worden uitgevoerd.

 

 Het USAR-project onderzoekt hoe we baggerspecie kunnen hergebruiken.

 


Interreg VGrenspark Groot-Saeftinghe

Looptijd: 2016-2019

grensparkchallenge.eu

www.natuurenbos.be/projecten/oost-vlaanderen/grenspark-groot-saeftinghe

Op het grensgebied van Vlaanderen en Nederland is een van de grootste getijdennatuurgebieden van West-Europa in de maak. Via natuurontwikkeling zal het Grenspark Groot-Saeftinghe het Verdronken Land van Saeftinghe verbinden met het Hedwige-Prosperproject, Doelpolder, Prosperpolder Zuid en Nieuw-Arenbergpolder. Zo ontstaat een aaneengesloten natuurkern van ongeveer 4500 hectare. De ecologische waarde van zo’n uitgestrekte groene kern is veel groter dan die van vele versnipperde gebieden. Naast de robuuste natuurkern worden ook in de gemeenten Hulst (NL), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B) de bestaande natuurwaarden versterkt.

De totale kostprijs van Grenspark Groot-Saeftinghe bedraagt 2,8 miljoen euro. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt 1,4 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van het nieuwe landschapspark.

Het Grenspark Groot-Saeftinghe wordt een aaneengesloten natuurgebied van 4500 hectare.