Beleid

Hier vatten we de belangrijkste beleidsmaatregelen samen die te maken hebben met het Sigmaplan:

 Ontwikkelingsschets 2010

Het Sigmaplan maakt onderdeel uit van de Ontwikkelingsschets 2010. Dat is een gezamenlijk pakket van maatregelen en projecten in Vlaanderen en Nederland, dat werk maakt van een meer veilige, toegankelijke én natuurlijke Schelde. Een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van de Schelde met oog voor al haar functies, dat is het hoofddoel van de Ontwikkelingsschets.

Meer info over de Ontwikkelingsschets 2010: www.vnsc.eu

Natura 2000

Door de Scheldenatuur te herstellen, helpen we om Natura 2000 te realiseren. Dat is een Europees netwerk van natuurgebieden. Natura 2000 is ontstaan uit twee richtlijnen die Europa heeft opgesteld: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Volgens die richtlijnen moeten alle lidstaten beschermingszones afbakenen, waar ze Europees beschermde dieren en leefgebieden in stand houden. Langs de Schelde en haar zijrivieren ging de voorbije decennia heel wat waardevolle natuur verloren. Om die in ere te herstellen, werden Europese natuurdoelen opgesteld voor het hele Scheldegebied. Sommige van die doelen beschermen specifieke soorten, andere karakteristieke leefgebieden.

 Meer info over Natura 2000 vind je hier.

Meest Wenselijk Alternatief

In 2005 legde de Vlaamse Regering vast welke gebieden de grootste bijdrage konden leveren tot de veiligheid en het natuurlijke karakter van Vlaanderen, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Het resultaat was het Meest Wenselijk Alternatief (MWeA). Een afwijking van het MWeA is alleen mogelijk als de voorgestelde alternatieven evenveel bescherming bieden.