Momenteel loopt het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van inrichtingswerken in het kader van het Sigmaplan in de Demervallei tussen Aarschot en Werchter. Doel van deze werken is een vanouds kronkelende Demer die niet alleen het risico op overstromingen zal verminderen, maar ook de bijzondere Demernatuur in ere zal herstellen én de recreatieve waarde van de vallei zal verhogen.  De werken zijn gepland op het grondgebied van de gemeenten Begijnendijk, Rotselaar en Aarschot.

Het openbaar onderzoek loopt in Begijnendijk van 16 oktober 2023 tot en met 14 november 2023,  in Rotselaar en Aarschot van 19 oktober 2023 tot en met 17 november 2023.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende werken:

 

  • het realiseren van waterveiligheidsmaatregelen ter hoogte van de bebouwing in de Vakenstraat – Vijverstraat - Hellicht (Rotselaar)
  • het aansluiten van een tiental voormalige meanders  (Begijnendijk, Rotselaar en Aarschot)
  • het realiseren van 4 drempels in de Demer om het waterpeil bij lage afvoeren te verhogen
  • de aanleg van een bres van 100 meter
  • het aanleggen van toeristisch-recreatieve infrastructuur, zoals een uit- en instapplaats voor kano- en kajak en een bivakplaats (Begijnendijk)
  • het verplaatsen van dienstwegen
  • het verbinden van de Demer met de Grote Laak (Aarschot)

 

Je kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning inkijken op: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

 

Je kan deze ook raadplegen bij jouw gemeente. Tijdens de periode van een openbaar onderzoek (30 dagen) kun je standpunten, opmerkingen of bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Begijnendijk

Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk

of digitaal te raadplegen via onderstaande link:

www.begijnendijk.be/omv-aanvraag-stedenbouwkundige-handeling-sigma-demervallei

 

Rotselaar

Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

of digitaal te raadplegen via onderstaande link:

www.rotselaar.be/openbare-onderzoeken-omgevingsvergunningen

omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2022087958

 

Aarschot

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

of digitaal te raadplegen via onderstaande link:

www.aarschot.be/bekendmakingen/categorie/9/openbare-onderzoeken

 

foto: reeds aangetakte meander 23 in Demervallei, ©Yves Adams