Sinds kort staat het Hedwige-Prospergebied opnieuw in verbinding met de Zeeschelde. Daarmee komt de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject in een laatste fase. Nieuwe getijdennatuur met slikken en schorren kan zich nu langzaam ontwikkelen. Bezoekers kunnen straks vanop de panoramaheuvel deze waardevolle getijdennatuur beleven.

Via een geul in de Prosperpolder stroomt het Zeescheldewater het Hedwige-Prospergebied binnen. Dat is een bijzondere gebeurtenis in het jarenlange traject om de twee polders, goed voor 465 hectaren, weer te verbinden met de Zeeschelde: de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied en de Prosperpolder aan Vlaamse kant.

De Vlaamse Waterweg nv en Provincie Zeeland werkten de voorbije jaren intensief samen aan de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject, om de ontwikkeling van getijdennatuur met slikken en schorren alle kansen te geven.

“De getijdennatuur levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen, maar tempert ook de kracht van het getij, in het bijzonder bij extreme weersomstandigheden. Het zorgt dus ook voor een veiligere regio. Door de Schelde meer ruimte te geven, wordt de rivier verder stroomopwaarts ontlast en lopen de achterliggende gebieden minder risico op wateroverlast”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

 

Springtij

Op 24 oktober is de verbinding gemaakt tussen de Zeeschelde en het Hedwige-Prospergebied. Ter hoogte van de geul in het Scheldeschor is de Scheldedijk tijdens laagwater afgegraven. Door de hoge waterstanden door springtij, stroomde het eerste Zeescheldewater bij vloed het achterliggende gebied in. Bij elke eb- en vloedbeweging zal het water steeds verder het gebied instromen, en geleidelijk de nieuwe waterkerende dijk te bereiken. Daarbij stuurt het nieuwe krekenstelsel – gegraven in de oude kreken die er zo’n honderd jaar geleden, voor de inpoldering, nog lagen – het water de juiste kant op.

Het afgraven van de Scheldedijk zal nog tot eind 2022 duren. Met het materiaal dat vrijkomt bij het afgraven van de dijken, wordt een panoramaheuvel gemaakt. Van hieruit kunnen bezoekers straks de getijdennatuur beleven. Tot midden 2023 volgen nog infrastructuurwerken rondom het gebied. Zo moet de Sieperdadijk ook nog verder worden afgegraven en de bermweg langs de leidingendam nog worden geprofileerd. 

Intussen kan de getijdennatuur zich gaan ontwikkelen. Overigens duurt het zo’n vijftig jaar voor de getijdennatuur zich helemaal heeft ontplooid. De nieuwe natuur vormt samen met het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe één aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 4.500 hectaren vormen: het groene hart van Grenspark Groot Saefthinge, het grootste getijdengebied van West-Europa. 

Meer weerbaar watersysteem

Het Hedwige-Prosperproject maakt deel uit van de Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland en is een unieke samenwerking waarbij Vlaanderen ook aan de slag ging op Nederlands grondgebied. Aan Vlaamse kant maakt het project deel uit van het Sigmaplan (met als uitvoerders De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos), aan Nederlandse kant valt de uitbreiding van de getijdennatuur onder het Natuurpakket Westerschelde.

Met het teruggeven van het grensgebied aan de Schelde herstellen we de natuur én beschermen we de regio tegen wateroverlast. We voeren de werken niet uit ter compensatie van de uitbreiding van Port of Antwerp-Bruges.

“Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en dus ook het waterpeil op getijgebonden rivieren zoals de Schelde. Om het teveel aan water te kunnen slikken, zullen ze veel meer ruimte nodig hebben. Met de ontpoldering van de Hedwige-Properpolder leggen Vlaanderen en Nederland een belangrijk puzzelstuk om het watersysteem minder kwetsbaar en dus meer robuust en weerbaar te maken”, besluit minister Peeters.

Een overzicht van de werken in de Hedwige-Prosperpolder:

• aan Vlaamse zijde (gestart in 2008)

- aanleg van een waterkerende dijk rond Prosperpolder-Noord

- bouw pompstation om overtollig regenwater af te voeren

- bouw van nieuwe radartorens

• aan Nederlandse zijde (gestart in 2019)

- aanleg van een waterkerende dijk rond de Hedwigepolder

- graven van kreken en geulen voor goede afwatering en drainage

- verlagen van Scheldeschor aan Nederlandse kant voor in- en uitstromen water

- aanleg berm in klei om leidingen en kabels te beschermen

- afgraven dijken om polders onder water te zetten

- ophoging voor Panoramaheuvel en later bouw uitkijk en radartoren